Prihláška na konferenciu

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

 späť na program

 


 

 

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

 

Absolventka Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave pracuje od roku 2010 ako vedecko-výskumný pracovník a odborný asistent na Katedre organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Počas štúdií aj po nich pracovala vo farmaceutických spoločnostiach a tiež ako farmaceut poskytujúci lekárenskú starostlivosť vo verejných lekárňach. Od roku 2015 pôsobí vo funkcii odborného zástupcu vo Fakultnej lekárni v Bratislave. Zozbierané skúsenosti uplatňuje pri výučbe predmetov Lekárenstvo, legislatíva a etika. Je tiež zodpovednou osobou za realizáciu predmetu Lekárenská prax a riešiteľkou viacerých grantových projektov. V oblasti tretieho sektora vedie neziskový projekt pre verejnosť Farmácia pre všetkých. Počas vysokoškolských štúdií sa ako vedecký pracovník venovala problematike prevencie a terapie kardiovaskulárneho systému následkom účinkov cytotoxicky pôsobiacich látok. Vo svojich prácach sa orientuje na problematiku farmaceutickej starostlivosti, liekovej politiky a etiky v povolaní farmaceuta. Je členkou Slovenskej lekárnickej komory; Slovenskej farmaceutickej spoločnosti; Etickej komisie pre animálne projekty FaF UK v Bratislave; Etickej komisie pre biomedicínsky výskum FaF UK v Bratislave a členkou pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR.

 

 


  

 

Kontakt

 

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

 

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava
tel.: +421 2 50 117 344

Fakultná lekáreň
Odbojárov 10, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 55 41 05 61

 


 

 späť na program